top of page

תקנון

הגעה

הכניסה והיציאה לבית הספר רק דרך השער הראשי .

תלמיד שיסכן את עצמו ויבחר להיכנס או לצאת משטח ביה"ס דרך הגדרות יושעה לביתו .

תלמיד שיחזור על כך יורחק מבית הספר לצמיתות .

שער ביה"ס ייסגר ב- 8:15 בדיוק.

למאחרים עם אישור תותר כניסה בשעה 8:30, על התלמיד לקבל אישור מהמחנכת הכיתה יום לפני לפחות .

לכל תלמיד תהיה אפשרות לאחר עד 3 פעמים בחודש והוא יוכל להיכנס עד השעה 9:00.

אחרי השעה 9:00 לא תותר כניסה לאף תלמיד.

תלמיד שחורג ממכסת האיחורים שלו, לא יוכל להיכנס לביה"ס.

איחורים

כניסה באיחור לשיעור נחשבת כהפרעה .

תלמיד שיצבור יותר מ-5 הפרעות בשבוע יחזור לבית הספר רק בנוכחות הורים .

אלימות

תלמיד שינהג באלימות מילולית או פיזית כלפי צוות ביה"ס ו/או תלמיד ביה"ס ו/או רכוש ביה"ס, יורחק מביה"ס ויוחזר רק לאחר התייחסות מותאמת לאירוע.

פלאפונים

התלמידים אינם רשאים לשאת ניידים בזמן שיעור. 

בזמן שיעור כל הניידים יהיו בעמדת הניידים בלבד.

תלמיד שיסרב למסור את הנייד ישלח לביתו .

bottom of page